מבצעים מיוחדים
0 0.00

תקנון ספקים

 1. מבוא
  1. אתר herb4me מנוהל ע”י חברת “עדן שיווק וקידום עסקים”. בהמשך “החנות”.
  2. החנות הוא עסק רשום בישראל העוסק בהפעלת אתר אינטרנט למכירת מוצרי בריאות וכיוב’.
  3. הספק הוא בעל רישיון ואישורים מתאימים בתחום רכישת מוצר והפצתו.
  4. הספק מסכים להשתמש בחנות לצורך מכירת מוצרים שלו והכל לפי התנאים וההוראות המפורטים בתקנון זה.
  5. התקנון יכול להשתנות מעת לעת בהודעה מוקדמת של 30 יום לדואר אלקטרוני של הספק.
  6. המבוא והנספחים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
  7. הכותרות ניתנו לשם הנוחות בלבד, ואין להעניק להם משקל בפרשנות סעיפי תנאים אלה או הזמנה כלשהי.
  8. במקרה שאחת או יותר מהוראות התקנון זה תפורש כבלתי חוקית או בטלה על ידי בית המשפט, קביעה כאמור לא תיגרע מתוקפן המחייב של יתר הוראותיו של התקנון זה ואילו אותו סעיף שהוגדר כבלתי תקף/אכיף/חוקי, תחולתו תצומצם עד למידה המרבית המותרת על פי כל דין.
  9. במידה וחלק מתת סעיף יוכרז כבלתי תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי, יתרת תת הסעיף תוותר בתוק.
  10.  אי שימוש של החנות בזכות כלשהי המוענקת לו על פי התקנון או על פי דין, לא תיחשב בשום מקרה שהוא כויתור על זכות ו/או כהסכמה להפרה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם החנות לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו כדין על ידי החנות. 
  11. בכל מקרה, לא ייחשב כל ויתור כאמור כויתור על זכות או הפרה נלווית או דומה או אחרת.
  12.  זכויות החנות והסעדים של החנות, על פי התקנון זה ועל פי דין הם מצטברים ואין בכל הוראה בתקנון זה כדי לשלול זכותו של החנות לכל סעד או תרופה על פי התקנון ו/או על פי דין.
  13.  לפי בקשת החנות, ועל חשבונו, מתחייב הספק לבצע כל פעולה, ולהפיק כל מסמך, אותם נדרש החנות לבצע או להפיק במטרה לקיים מטרת תנאים כלליים אלה או האמור בהם.
 2. הצהרות והתחייבויות הספק
  1. מבלי לגרוע מזכויותיו של החנות על פי כל דין, הספק מצהיר ומתחייב כדלהלן
  2. אין כל מניעה על פי דין או הסכם למכירת מוצרים בחנות.
  3. המוצרים אוחזים בכל תווי התקן והאישורים הדרושים ע”י משרד הבריאות.
  4. המוצרים מוחזקים כדין על ידי הספק והם נקיים וחופשיים מכל משכון ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או התחייבות ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי.
  5. אין לספק כל מניעה, חוזית או משפטית מלהחזיק את המוצר ולספקו למזמין.
  6. הספק מתחייב לכך כי שימוש במוצרים על ידי החנות לא יהווה הפרה של כל פטנט ו/או של זכויות קניין רוחני הנוגעות למוצר.
 3. סוגי מוצרים
  1. בחנות נמכרים מוצרים השייכים לתחום של רפואה טבעית – תוספי מזון, מזון טבעי, מוצרים טבעיים וכדומה.
  2. בחנות מותר למכור אך ורק מוצרים בעלי אישור של משרד הבריאות.
  3. כל המצרים חייבים להיות מטעם יצרן, יבואן או תחת מותג אישי (Private Label).
  4. לחנות יש זכות לא לאשר מכירת מוצר בחנות.
 4. מחירי המוצר ומשלוח
  1. הספק מתחייב כי מחירי המוצרים יהיו זהים או נמוכים מאלה אשר יפרסם הספק ללקוחות אחרים שאינם החנות.
  2. לכל הזמנה יתווסף דמי משלוח.
  3. להספק אסור לעלות מלאכותית מחירים למוצרים בתקופת המבצעים.
 5. הזמנה ומשלוח
  1. ההזמנות נשלחות למייל של ספק אחרי ביצוע רכישה בפועל.
  2. כל הזמנה תכלול הוראות משלוח והוראות אחרות הנדרשות לביצוע ההזמנה על ידי הספק. 
  3. אלא אם יוסכם אחרת, הספק מתחייב לספק את ההזמנה לא יאוחר מ- 5 (חמישה) ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה. 
  4. אי קבלת ההודעה לדואר אלקטרוני של הספק לא מהווה סיבה לדחיית מועד שליחת המוצרים ללקוח.
  5. כל הזמנה מהווה את ההסכם המלא בין החנות לספק בנוגע לאספקת המוצר תחת אותה הזמנה, והיא מחליפה וגוברת על כל מצג או הסכם אחר, בין בעל פה ובין בכתב שנעשו בקשר לנשוא ההזמנה.
  6. כל עדכון, מחיקה או הוספה של מוצר אשר צוינו בהזמנה, או שינויים בתנאי ההזמנה, יהיו בתוקף רק אם נעשו על ידי החנות בכתב.
  7. למזמין תהא הזכות לבחון, לדחות או להחזיר, על חשבון הספק ותוך מתן הודעה מוקדמת לספק, מוצר/ים אשר אינם תואמים את התנאים המהותיים של ההזמנה הרלוונטית (ובכלל זה, מוצר שאינם תואמים את תנאי ההזמנה כאמור, הנמצאים במלאי של החנות או בהעברות).
  8. במקרה של דחיה כאמור, יהיה הספק מחויב כלפי החנות, לפי דרישתו של החנות, לפעול על פי אחת החלופות הבאות:
   1. לבצע החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו על ידי החנות בקשר למוצר/ים המוחזרים, לרבות הוצאות משלוח מתועדות ותשלומים ששולמו לטובת מיסים, אגרות, היטלים וכל היוצא בזה.
   2. להחליף את המוצרים שאינם עומדים בתנאי ההזמנה, בתוך 10 ימים מיום שקיבל הספק את הודעת החנות בדבר אי עמידת המוצר בתנאי ההזמנה כאמור, למוצרים אשר עונים לתנאים המפורטים בהזמנה. 
   3. בדיקת המוצר המוחלף וקבלתו על ידי החנות לא יגרעו ו/או יפטרו את הספק מחבות כלשהי להפרת תנאי האחריות על פי התנאים הכלליים או מצג כלשהו שניתן על ידי הספק במסגרת התנאים הכלליים.
   4. מבלי לגרוע מאחריותו של הספק בהתאם לתנאים כלליים אלה /או ועל פי כל דין, מובהר כי הספק יהיה אחראי לכל עלות, הוצאה, אובדן, תביעה ו/או חבות אחרת של החנות, הנובעת או קשורה לאספקה שלא בהתאם להזמנה או לתנאים כלליים אלה.
 6.  ביטול הזמנה והחזרת מוצר
  1. ביטול הזמנה – החנות רשאי, בכל עת ומכל סיבה, לבטל כל הזמנה, בחלקה או במלואה, על ידי הודעה מראש לספק, והספק ייענה לביטול כאמור בהתאם.
  2. החזר מוצרים ללקוחות מתבצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  3. אחריות לנזקים ולאובדן. החנות לא יהיה אחראי לכל עלות, הוצאה, תביעה, נזק, או חבויות כלשהם של הספק, ובכלל זה, לנזקים תוצאתיים או פיצויים עונשיים או החזרים, עבור מוצרים אשר לא סופקו או שלא נתקבלו אצל החנות, או שהוחזרו.
  4. העדר בלעדיות. התנאים הכלליים וההזמנות אינם בלעדיים. החנות שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם אחרים לשם אספקת מוצרים דומים מבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי כלפי הספק, ואינו נותן לספק מצגים כלשהם או התחייבות לגבי מספר, תדירות או ערך כספי של הזמנות המוצרים.
 7. תמורה, מיסוי ואופן תשלום
  1. החנות גובה עמלת מכירה בגובה של 7.5%  מכל מכירה כולל דמי משלוח. בהמשך “העמלה”.
  2. החנות ישלם להספק את סכום המכירה כולל דמי משלוח, בניקוי העמלה, כנגד חשבונית מס רק עבור מוצרים שנמכרו.
  3. התמורה תשולם לספק ע”י החנות “שוטף +30” מיום קבלת החשבון לידי החנות מהספק.
  4. על אף האמור לעיל, איחור של עד 14  ימים בתשלום התמורה לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יזכה את הספק בכל סעד שהוא.
  5. קיזוז. למזמין תהא זכות קיזוז בנוגע לכל אובדן, נזק, חבות או תביעה שתהיה לו כלפי הספק, כנגד כל תשלום שהחנות חייב לספק.
  6. שיפוי. הספק אחראי ומתחייב לשפות את החנות או כל מי מטעמו, עבור כל אובדן, הוצאות, ובכלל זה הוצאות משפטיות, חבויות, או נזקים מכל מין וסוג שהוא, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, ובכלל זה בנוגע לתביעות הנוגעות למוות, פגיעה בגוף או בנכס או אחריות מוצר,הנובעות ממעשה או מחדל של הספק, לרבות תאגידים קשורים לספק, סוכנים, עובדים, יצרנים או לקוחות הרוכשים את המוצר תחת תנאים כלליים אלה, ובכלל זה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקשר עם אי ביצוע של הספק של איזו מבין התחייבויותיו על פי תנאים כלליים אלה.
 8. תקופת ההתקשרות.
  1. הספק רשאי להפסיק למכור את המוצרים בחנות בכל עת.
  2. לפני הפסקת המכירה הספק חייב להוריד את כל המוצרים שלו מהחנות ולספק את כל ההזמנות שבוצעו לפני הפסקת ההתקשרות.
  3. למרות האמור לעיל, יהא החנות  רשאית להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, בהתקיים אחד מאלה – 
   1. הספק הפר הפרה יסודית תנאי עיקרי מתנאי הסכם זה.
   2. הספק הואשמם בעבירה שיש עימה קלון.
   3. נבצר מהספק, מכל סיבה שהיא, מליתן למזמין את השרותים, בהתאם להוראות הסכם זה.
 9. ביטוח
  1. מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי התקנון זה ועל פי כל דין, הספק מתחייב לקיים על חשבונו למשך כל תקופת השירותים וכן למשך 7 שנים לאחר תקופת השירותים, ביטוח מוצר מקיף בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך 5,000,000 מיליון למקרה, ובכלל זה ביטוח אחריות מוצר לרבות ביטוח לנזקים אקולוגיים וסביבתיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין (“הפוליסה”).
  2. ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החנות ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החנות, ובכלל זה, בדבר שיתוף בביטוחי החנות. כן תכלול הפוליסה הוראה לפיה לא תבוטל ולא תצומצם במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה למזמין של 20 יום מראש ובכתב.
  3. הפוליסה תכלול תאריך רטרואקטיבי שלא יאוחר מתחילת הפעילות של הספק על פי תנאים כלליים אלה. הגבולות הטריטוריאליים וסמכות השיפוט על פי הפוליסה יכללו את ישראל.
  4. הספק מתחייב לוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת, לפי הצורך, ויהיו בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות.
  5. לגבי כל תקופת ביטוח ומידי תקופת ביטוח, כל עוד ההמוצרים נמכרים בחנות, מתחייב הספק להמציא לידי החנות אישור עריכת ביטוח מעודכן חתום על ידי המבטח ומאשר את היקף הכיסוי על פי הפוליסה. הוצאת הפוליסה כאמור, לא תהווה אישור שהפוליסה הינה בהתאם להוראות התנאים הכלליים ולא תטיל אחריות או חבות כלשהי על החנות, וכן לא תפחית באופן כלשהו או אחריות או חבות הספק על פי תנאים כלליים אלה או הדין החל.

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריקחזרה לחנות
   Calculate Shipping
   דילוג לתוכן