מבצעים מיוחדים
0 0.00

תקנון האתר

אנא קרא בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן:”התקנון”) וודא שאתה מבין אותם לפני השימוש בו. לידיעתך באופן גלישתך באתר אתה מביע את אישורך והסכמתך לתקנון לתנאיו ולהגבלותיו ומתחייב להשתמש ולפעול באתר על פיהם ובקשר לשירותים הזמינים באתר ו/או דרכו וככל שיהיו. יובהר כי הגישה לאתר, בכל דרך שהיא, בין אוטומטית ובין אחרת, מהווה שימוש באתר ואת הסכמתך להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלה.

התקנון מהווה את הבסיס להתקשרות בינך לבין ” עדן שיווק וקידום עסקים” (להלן: “עדן”). עדן הינו בעל אתר האינטרנט המצוי בכתובת האינטרנט www.herb4me.com (להלן: “האתר”). השירותים אשר ניתנים באתר הינם בנושא בריאות ורפואה משלימה והינם לצורך מידע כללי בלבד. בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו. באם אינך מסכים לתקנון, עליך לעזוב את האתר באופן מידי.
יצוין כי התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד. הכותרות בתקנון זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא.

1. שימוש באתר, במידע והסתכמות עליו
האתר מספק תוכן העוסק בענייני בריאות ורפואה משלימה ולצורך לימוד כללי בלבד. (תוכן, יכלול ,בין היתר אך לא רק, כתבות, תמונות, גרפיקה, עיצוב וכל חומר אחר שמוצג באתר לרבות תוכן של צד שלישי. כל אלו יכונו להלן: “תוכן” או “מידע” ) . בשל ההתקדמות ברפואה האלטרנטיבית וגישות מדעיות שונות, אין האתר נוקט צד או מעודד שימוש או הסתמכות על שיטה או טיפול כלשהם. אין להסתמך על מידע זה כתחליף, לייעוץ רפואי מקצועי או טיפול. ככל שיש לך שאלות בנוגע לבריאותך, עליך תמיד להתייעץ עם רופא מקצועי. המידע שמופיע באתר מיועד לקהל הרחב. אין התייחס למידע זה כאל עצה, כהמלצה כלשהי, טיפול, המלצה לביצוע של פעילות כלשהי, עידוד לטיפול או ייעוץ ספציפיים המותאמים לכל אדם, ואינם מהווים הזמנה או תמריץ לנטילת תרופות, תוספי תזונה טבעיים, או לעסוק באופן אחר בתחום הרפואה האלטרנטיבית ואין להסתמך עליהם. יובהר כי האתר אינו אחראי ולא יהיה אחראי בין במישרין ובין בעקיפין לכל התקשרות לרבותף אך לא רק, אופי ואופן הטיפול עם מטפלים, מרפאים או מרפאות שבאתר ו/או באמצעות קישורים לצדדים שלישיים שבאתר. כל התקשרות תיהיה על אחריותך בלבד.

2. פרסומות
מובהר בזאת כי האתר בחלקו ישמש כלוח פרסום אינטרנטי. כל התכנים אשר יופיעו בפרסומות שבאתר הנן באחריות מלאה של המפרסם. לאתר אין ולא תהא כל אחריות בקשר לתוכן הפרסום, לשירות או המוצר אשר יופיעו בפרסומת לרבות טיבם, סוגם או איכותם. כל החומרים וכל אלה שיוצגו או יפורסמו באתר, הנם לשימוש כללי בלבד. התוכן המופיע באתר, נועד אך ורק למטרות לימודיות ולהעשרת הידע. במידה ותבחר ליישם רעיונות ע”פ התכנים המופיעים באתר או להסתמך עליהם, אתה לוקח על עצמך את מלוא האחריות על פעולותיך. האתר אינו נוטל על עצמו כל אחריות לטעויות ו/או מחדלים כלשהם אשר עשויים להופיע באתר וככל שייגרמו או עשויים לגרום לך לנזקים. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי. האתר אינו נוטל על עצמו כל אחריות לטעויות או מחדלים העשויים להופיע בתוכן ו/או בחומרים שבאתר ו/או כל הסתמכות שלך עליהם. האתר עושה מאמץ סביר על מנת לעדכן את המידע שבו, אך עם זאת, אין בכך כך כל אחריות בין במפורש ובין במשתמע , שמידע זה נכון, מדויק, מלא או מעודכן. האתר אינו נושא באחריות לדיוקם של חומרים אלה.
יצוין כי המטפלים שבאתר אינם רופאים. משכך, הנך מצהיר בזאת כי אתה יודע שתוכן המועבר באתר אינו מהווה תחליף לכל ייעוץ רפואי שהוא ובכל בעיה ו/או שאלה שקיימת לך הנך נדרש לפנות אל רופא. כל האמור באתר הינו למטרות לימוד והרחב הידע בלבד. בכל עניין הנוגע לבריאותך, אל תבטל, תמנע או תשהה קבלת טיפול רפואי עקב עיון ו/או קריאה באתר זה. ככל שתבחר לעשות כן כל האחריות תחול עליך בלבד.

המידע המופיע באתר לא ייחשב בשום פנים ואופן כהצעה או שידול למכור, לקנות, לתת, לקחת, להעביר או כמתן ייעוץ כלשהו לגבי רפואה אלטרנטיבית, מטפלים וכו.

3. מילוי פרטים
לשם גלישה באתר אין צורך במילוי פרטים כלשהם. עם זאת, ייתכן כי לצורך יצירת קשר עם מטפלים באתר תדרש למלא מספר פרטים, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס’ טלפון , כתובת וכיוצב’. הנך נדרש בזאת לספק מידע אמיתי ומדויק ולעדכן פרטים אלו באתר באם יחול שינוי כלשהו וככל שיידרש. יובהר כי האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע”פ שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. אתה מתחייב ששימושך באתר נעשה ע”פ כל הכללים , החוקים והתקנות החלים עליך . חל איסור להתחזות לאחר ואתה מאשר כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע”פ החוק. מי שיפעל בניגוד לחוק (להלן: “המפר”) עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפר, לרבות פנייה לערכאות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף.

4. גלישה באתר
תוכל לגלוש באתר ולקרוא מידע רב ומגוון אשר עוסק ברפואה אלטרנטיבית. בנוסף, תוכל ליצור קשר ישירות עם מטפלים. מבלי לגרוע מיתר תנאי תקנון זה, יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, לבטל או לתקן את פעילותו ע”פ שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לרציפות או לפעילות ו/או השירותים שהוא מספק ללא הודעה מוקדמת בכל עת. מובהר כי האתר עשוי להגביל מעת לעת את הגישה לכל השירותים או לחלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5. תכנים
האתר מציג תכנים שונים. ייתכן שתתבקש לספק אימותים נוספים או מידע, כולל אך לא מוגבל למספר הטלפון ולכתובת. יובהר כי לצורך צפייה בחלק מתכני האתר ישנן דרישות מערכת, ביניהן גישה לאינטרנט, תיבת דואר אלקטרוני, דפדפן עדכני, ותוכנה התומכת בקבצי PDF ומאפשרת להציגם כראוי. יצוין כי אי עמידה באחת מהדרישות הנ”ל עלולה לפגום ביכולתך לעשות שימוש באתר או בחוויית המשתמש שלך ולאתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לכך.

6. תרגום
האתר עשוי לפרסם מידע מתורגם ממגוון שפות. אתה מסכים שכל מידע מתורגם שמצוי באתר נעשה למען נוחיותך בלבד וכי שפת המקור של המאמר היא הקובעת. ככל שיש חוסר התאמה בין התרגום למקור, הנוסח בשפת המקור יגבר.

7. הפרעות, ניתוקים, שלמות המידע וקישורים חיצוניים.
האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים בו יהיו תמיד מדויקים ו/או שלמים ו/או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו/ או על התוכן שמופיעים בו. אתה אחראי באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות, שיבושים, שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים. מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאים אלו, יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מכל צורה של תקיפה מסוג מניעת שירות, וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל חומר מזיק טכנולוגי אחר שעלול להדביק כל ציוד מחשב של משתמש, תוכניות מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר ואשר נובעים עקב השימוש בשירותי האתר, או הורדה של תוכן כשלהו שפורסם באתר. ככל שמופיעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. יובהר כי אין הדבר מעיד על תמיכה, שליטה או חסות באתרים אלה, או על המידע, המוצרים או השירותים המוצעים בהם או באמצעותם. בנוסף, האתר אינו שולט בכל מידע, מוצרים או שירותים שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר שלהם או באמצעותו או באתרים המקושרים אלינו באתר. כל חוות דעת, ייעוץ, הצהרות, שירותים, הצעות או מידע אחר או תוכן אחר המוצע או זמין על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי מידע, הם של המחברים או המפיצים המתאימים, ולא של האתר. ידוע לך כי האתר, אינו שולט או תומך באתרים אלו, ועל כן יכולים אלו להיות בחלקם אתרים המכילים חומרים בלתי מדויקים ו/או תכנים מזיקים, ומשכך ביקורך באתרים אלו, ייעשה על אחריותך בלבד ולא תיהנה לך כל טענות ו/או דרישות מהאתר. לאתר אין כל אחריות לכל מידע שתספק או להגנה על פרטיותך בעיקר באתרים אלו. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי כל משתמש כלשהו בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק: עקב שימוש לרעה במידע אישי שלך, אי יכולת להשתמש באתר או ביצוע הזמנות, שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר.

8. שימושים אסורים באתר
אתה מסכים ומצהיר בזאת כי תעשה שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן: א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים ב. פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל. ג. איסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם ד. משלוח או העלאה של חומר המכיל וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית ואשר נועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומרה לרבות מחיקה ושינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר ה. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי, פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ו. התחזות לאדם כלשהו. ז. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו ח . פרסום כל דבר שעשוי להיות “דואר זבל” (ספאם) כולל אך לא מוגבל לכל שליחה של דואר אלקטרוני, וכפי שנקבע על ידי האתר ע”פ שיקול דעתו הבלעדי . ט. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך י. להשתמש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחר כדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא לרבות העתקה של כל חומר המצוי באתר. יא. אינך רשאי, ללא הסכמת האתר מראש ובכתב, לקשר כל תוכן של האתר, או לכלול באתר אינטרנט אחר או בשירות אחר כל חומר, תוכן או קניין רוחני שלנו. האתר לא יישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בנוגע למעשים כמצוין בסעיף זה ובהסכם לעיל ולהלן.

9. שינויים, שידרוגים ועדכונים
ידוע לך כי האתר אינו מעניק כל אחריות מסוג כלשהו בין מפורשת ובין משתמעת לשלמותו ו/או להמשך תפעולו השוטף . האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקון או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר ו/או לגרוע ו/או להוסיף תכנים מסוג כלשהו באתר לרבות מוצרים ו/או תכנים ויזואליים כפי שיימצאו לנכון ובכל מועד בו שימצא לנכון לעשות זאת כל פי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, ייתכן כי תתבקש לספק אימותים נוספים או מידע נוסף. ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע”פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה כפי ששונו ואתה מסכים ומתחייב לתנאים אלו. לכן בקר בדף זה באופן קבוע כדי לעיין בתקנון ובתנאיו.

10. זכויות קניין רוחני
אתר זה וכל התוכן שבו מוגנים בזכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני שונים ומכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשמו ובין אם לאו. הסימנים המופיעים הם רכושו של האתר או של בעליהם בהתאמה. על כן, כל תוכן, טקסט, מידע , עיצוב, גרפיקה, תמונות, וידאו, מוסיקה, לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, להעלות, לשדר, לחקות להפיץ או לשנות את הסימנים המסחריים של האתר ותכניו בכל דרך שהיא, ללא אישור בראש ובכתב מאת האתר. האתר ינקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו/או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני.

11. יצירת קשר במקרה של הפרה
באם אתה סבור כי השימוש באתר מפר את זכויותיך, הנך מתבקש להעביר לאתר את הודעתך באמצעות דף יצירת קשר שבאתר.

12. השעיה וסיום
האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדית, אם הפרת את תנאי התקנון בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראה לו, כולל אך לא רק, וביניהן: השבתה של חשבונך, לרבות לכל קובץ או תוכן אשר מצויים באתר השעיה מידית, זמנית או אף קבועה של זכותך להשתמש באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה.

13. הפרה, דיווח וחשיפת מידע:
האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.

14. שיפוי
הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים, לרבות עלויות, הפסדים והוצאות (לרבות שכ”ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת בגין שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תקנון זה, לרבות הפרת זכויות של צד ג’.

15. כללי
תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה משימוש באתר או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע”י האתר.

16. סמכות שיפוטית ודין החל
תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת”א והמרכז. אם ייקבע ע”י בימ”ש מוסמך, כי סעיף או תנאי כלשהו בתקנון, הינו בלתי חוקי, בלתי ניתן ליישום או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפם של יתר הסעיפים והתנאים שבתקנון אשר יישארו בתוקפם.

17. סיסמא
בכדי לבצע רכישה באתר, עליך ליצור סיסמא, בכדי שתוכל ליצור חשבון ותאפשר לך לבצע תשלומים מקוונים באתר. הסיסמא אישית ואינה ניתנת להעברה. אתה האחראי הבלעדי לשמירת על סודיות הסיסמא. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמא שלך ועל הגבלת הגישה לחשבון זה. אתה מסכים בזאת לקבל את האחריות על כל הפעילויות אשר מתרחשות בחשבון זה. האתר יוכל בעת עת לבטל את ההרשאה באם תחרוג מתנאי שימוש אלו או בכל מקרה אחר הכל לפי שיקול דעתו הבלעדית של האתר, ולא תהיה לך כל טענה בנוגע לכך.

18. ביצוע הזמנות באתר
תוכל לרכוש באתר תוספי תזונה שונים . תהליך ביצוע ההזמנה באתר הוא קל וייעשה ע”י בחירת האפשרות הרצויה לך באתר (להלן: “המוצר” או “הפריט”) אותו אתה מבקש לרכוש, ולחיצה על לחצן המוצר המבוקש, והפריט יתווסף באופן אוטומטי לסל הקניות (להלן: “הסל”). תוכל להמשיך ולגלוש באתר ולהוסיף פריטים לסל ככל שתמצא לנכון. בסיום התהליך, תועבר אל עמוד בו תידרש למלא את פרטיך. יודגש כי התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. ביצוע הזמנה באתר על ידך (להלן: “ביצוע” או “הזמנה”) לא תחשב כהזמנה שהושלמה אלא רק לאחר אישור חברת האשראי, וע”פ המצאות המוצר במלאי האתר ייחשב הדבר כקנייה (להלן: “קנייה”). עם השלמת תהליך הקנייה, תחויב בתשלום עבורה. יובהר כי באם המוצר אינו קיים / חסר במלאי, לא תחשב ההזמנה כקנייה, ולא תחויב בגין פעולה זו, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר. במידה ותהליך ההזמנה לא הסתיים, הנתונים שהקלדת לא יישמרו ולא יועברו לטיפול האתר. באם ולא תשלים מכל סיבה שהיא את שדות החובה המופיעים באתר, לא ניתן יהיה להשלים את תהליך הקנייה. בסיום הקנייה, ולאחר שנבדקה, יישלח אליך דואר אלקטרוני ע”פ הפרטים שהזנת קודם לכן . המחירים שבאתר הינם סופיים וכוללים מע”מ.
שים לב כי חלק מהמוצרים המופיעים באתר, עשויים להתאים לגילאים מסוימים. עליך לבדוק את המוצר שאתה מזמין ולקרוא את התיאור שלו ככל שמסופק לפני ביצוע ההזמנה. האתר לא יישא בכל אחריות בנוגע לכך וביניהן אלרגיות ו/או אי התאמה ו/או אי שמירה בתנאים נאותים כנדרש ע”פ הוראות ו/או אי עמידה בדרישות ו/או הגבלות כלשהן.

19. תשלומים ומדיניות ביטולים
הקנייה באתר אינה מיועד לשימוש מתחת לגיל 18. משכך, הנך מצהיר בזאת כי אתה בן 18 לכל הפחות, ומסוגל להבין ולהסכים לתנאים, לחובות, להצהרות, למצגים ולהתחייבויות המפורטים בתנאים אלו ומחזיק בידך אמצעי תשלום כדין וברשותך כתובת דואר אלקטרוני. הנך מתחייב לעמוד בכל החוקים והתקנות כנדרש ומסכים לעשות שימוש אך ורק על פיהם. הנך מתחייב לא להפר כל זכות חוקית בין של האתר ובין של צד ג’ כלשהו. עבור כל קניה שתבצע באתר, תונפק חשבונית כדין ותשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלך בהתאם לפרטים שתמסור. באם מסרת פרטים שגויים, מכל סיבה שהיא, או עקב בעיה טכנית כלשהי לא תקבל את החשבונית, לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר.
לאתר תהא הזכות לבטל עסקה או לסרב לביצוע של מכירה כלשהי באתר ללא כל סיבה ו/או נימוק לרבות אך לא רק אם נפלה טעות אנוש או טעות במחיר המוצג באתר או בתיאור המוצר ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה בנוגע לכך.

20. החזרת מוצרים
ניתן להחזיר כל מוצר בהתאם לחוק להגנת הצרכן, חוץ ממוצרי מזון וקוסמטיקה, שלם ובאריזתו המקורית תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה. לפי המאוחר, החברה תזכה את כרטיס האשראי או תשלח המחאה בגובה מלוא ערכו של המוצר המוחזר ללקוח בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מערך המוצר. לא ניתן להחזיר מוצרים שנפתחו ואף לא שימשו בהם.
מדיניות החזרת המוצרים מתייחסת לעלות המוצר בלבד ולא כוללים דמי משלוח.
על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדינו ברחוב: בזל 3, פתח תקווה. הלקוח יישא בהוצאות משלוח המוצרים. בעת ביטול עסקה עקב פגם המוצר יוחזר מלוא הסכום כולל דמי משלוח לכל כיוון.
לא ניתן להחזיר מוצרי מזון

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריקחזרה לחנות
   Calculate Shipping
   דילוג לתוכן