מבצעים מיוחדים
0 0.00

הסכם אונליין למטפלים

הסכם אונליין למטפלים

הסכם זה, מכיל את התנאים וההגבלות להתקשרות בינך לבין ” עדן שיווק וקידום עסקים” (להלן: “עדן“) ומהווה את הבסיס לכך. עדן הינו בעל אתר האינטרנט המצוי בכתובת האינטרנט www.herb4me.com (להלן: “האתר“). האתר מספק שירותים בנושאי בריאות ורפואה משלימה והינם לצורך מידע כללי בלבד. למונחים ולביטויים הבאים המשמעות המצויה לצידם, אלא אם כן התוכן או ההקשר מציינים אחרת.
בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו. באם אינך מסכים להסכם, עליך לעזוב את האתר באופן מידי. התנאים בהסכם מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד. הכותרות בהסכם זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל פרשנות שהיא.
הסכם” – התנאים וההגבלות שנקבעו בהסכם זה או באם נקבעו בטופס נוסף, יצורף הטופס להסכם ייחתם ע”י הצדדים ויהווה חלק ממנו.
מטפל” – מי שנכנס להסכם עם האתר לקבלת שירות של עמוד כמופיע בהסכם זה.
לקוח או גולש” כל מי שנכנס לאתר ועושה בו שימוש .
מחשב” משמע כל הציוד והתוכנה, הנדרשים מהמטפל לצורך שימוש באתר.
עמוד” – דף אינטרנטי של המטפל באתר הכולל את פרטי המטפל ודרכי ההתקשרות.

השירות
האתר מציע שירותים שונים וביניהם מאמרים בנושא רפואה משלימה ואלטרנטיבית לרבות לוח מודעות של מטפלים בתחומי טיפול אלטרנטיבי שונים, או ככל שיחליט האתר מעת לעת. האתר משמש כפלטפורמה לשירותי פרסום.
האתר מעניק בזאת למטפל את האפשרות לפתוח עמוד באתר ולעשות בו שימוש. התכנים שבעמוד יהיו על פי נוהלי האתר, העקרונות, הפרטים, העיצוב והכל על פי האמור להלן בהסכם זה. אין בהקניית העמוד למטפל משום מתן בלעדיות כלשהי ביחס לתחום פעילותו וידוע למטפל כי ייתכן שיהיו עמודים נוספים עם תכנים, שירותים ו/או מוצרים דומים או זהים לשלו ולא יהיו לו טענות כלשהן בקשר לכך. האתר רשאית לעדכן או לשנות כל תוכן ושירות שוטף שמציעה באתר. הסכם זה יחול על כל שירות ו/או המוצרים שבו ועל כל עדכון, או שירות מתוקן, אלא אם כן צוין אחרת. האתר שומר בזאת את הזכות להפסיק, להשבית או לבטל לאתר את העמוד של המטפל לפי שיקול דעתו הבלעדי ולמטפל לא תהא כל טענה בקשר לכך.

פתיחת העמוד
לצורך פתיחת העמוד מתחייב המטפל להעביר לעיון האתר את התכנים שהוא מעוניין להציג בעמוד לרבות רשימה המפרטת את בקשותיו וזאת בתוך 3 ימי עסקים מעת אישור ההסכם לצורך הטמעתו בעמוד.
יובהר כי כל התוכן שיופיע בעמוד ייעלה לאחר שישוכתבו ע”י קופירייטרית של האתר (להלן: “תוכן הסופי“) באופן שלא יגרע מהמהות וזאת מבלי שלאתר תהא אחראית באופן כלשהו לדברים, לתוכן או לפרסום לאור העובדה שאין ביכולתה לבדוק נכונות ומקוריות התכנים. כל תוכן ולכל תביעה ו/או דרישה בכל עניין שהוא אשר ינבעו כתוצאה מהתוכן או פרסומו, יחולו על המטפל בלבד. התוכן הסופי לא ייעלה לעמוד ללא אישורו של המטפל קודם לפרסום בעמוד. בטרם העלאת העמוד לאתר, יתייעצו הצדדים בנוגע לעמוד. כל מטפל יוכל לבקש את שינוי אחד בעמוד אחת ל 3 חודשים ממועד הצטרפותו.

הפעלת העמוד
האתר ידאג להעלאת העמוד לאתר בתוך שני ימי עסקים מעת העברת החומרים אליו ע”י המטפל. מעת לעת יוכל המטפל להעביר לאתר תוכן שברצונו לפרסם בעמוד. על המטפל להעביר לאתר תמונת פרופיל או לוגו שברצונו שיופיעו בעמוד ע”פ בחירתו. על התמונות להיות בגודל 752×494 (פיקסלים), פורמטים אפשריים: PNG, JPG. עומק תמונה: 72 DPI. יובהר כי תמונות שלא יעמדו בדרישות אלו, לא תתאפשר העלאתם לעמוד ולמטפל לא תהא כל טענה שהיא כלפי האתר בנוגע לכך. יובהר כי כל הגרפיקה באתר לרבות בעמוד שייכת לאתר (למעט הלוגו או תמונות הפרופיל שיישלחו ע”י המטפל).

הצהרות המטפל
כדי להצטרף לאתר מצהיר המטפל כי הוא בן 18 לכל הפחות ובעל הידע לגבי הדינים והתקנות החלים על השירות אותו הוא יספק. המטפל מתחייב לפעול ע”פ כללי האתיקה המקצועית בהתאם לסוג הטיפול שיספק ככל שקיימים. המטפל מתחייב לספק שירות ראוי לגולשים שיפנו באמצעות האתר, לקיים את הנחיות ודרישות האתר, ייעלה תכנים מקוריים או שפרסומם מותר ע”פ כל דין ואשר אינם מפרים זכויות של אחרים. ימסור מידע אמין ומהימן לאתר. על המטפל חלה החובה לוודא כי הוא בעל מחשב וחומרה שיכולים לעמוד כדי לתפעל אותו

רישום ואימות המידע
ייתכן שהרשמת המטפל לאתר לא תאושר אם האתר לא יוכל לאמת את זהות המטפל או כל מידע נחוץ אחר. באמצעות ההרשמה של המטפל לאתר או שימוש בו, הוא מסכים כי האתר שומר לעצמו את הזכות לבקש מידע אודותיו, כולל אך לא רק, תעודות, המלצות ועוד, על מנת לשפר את השירות שהאתר מציע ולשמור על רמה נאותה של מטפלים ובין היתר כדי לבצע בדיקות הונאה, ציות לחוקים ותקנות ובכדי להגן על הגולשים מפני סכנות ובעיות, לרבות יכולת אכיפת הסכם זה. עם רישום המטפל לאתר, המטפל מאשר כי האתר יוכל לשגר ולשלוח אליך תקשורת אלקטרונית, אשר תכלול, בין היתר אך לא רק, דוא”ל, הודעות SMS , תמונות וכיוצב’. בכל עת יוכל המטפל לבקש להסירך מרשימות האתר.

תקופת ההסכם
ההסכם יכנס לתוקף מחייב בין הצדדים מיום מתן הודעה בדואר אלקטרוני או בע”פ על ידי האתר, כאשר תקופת ההסכם, תהיה ע”פ המסלול אותו יבחר המטפל, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים. במידה ויבחר המטפל להמשיך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת, יפנה בבקשה בכתב אל האתר. ככל שלא יבחר המטפל לחדש את תקופת ההסכם וזאת בטרם תום תקופת ההסכם הנ”ל, מיד עם סיום תוקפו של הסכם זה, מסיבה כלשהי, ייסגר העמוד, יופסקו מידית כל השירותים שמספק האתר למטפל והמטפל יחדל משימוש כלשהו בשם או בסמל האתר לרבות חיקוי שלו בצורה כלשהי ולמטפל לא תהיה כל טענה בגין כך

שינויים
האתר רשאי לשנות את התנאים וההגבלות של הסכם זה מעת לעת ובכל עת. עם ביצוע השינויים יעודכן ההסכם באתר. השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם עדכונם באתר, או ע”פ החוקים או התקנות שיהיו.

תנאים וההרשאה
במסגרת תקופת הסכם זה יעניק האתר למטפל הרשאות בתנאים כדלקמן : המטפל יוכל להשתמש בעמוד ולהציג בו את התכנים שיבקש מהאתר בכפוף למדיניות האתר, והתכנים אינם מפר את הנחיות האתר, או תנאים הנכללים בהסכם זה או בתקנון האתר או במדיניות הפרטיות שלה והנובעים מהם, תהיה לו הזכות, ע”פ האמור במסגרת הסכם זה.
האתר רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי למנוע את הצגתו של העמוד או למנוע העלאת תוכן כלשהו אשר לדעתו קיימת הפרה של זכות כלשהי ולמטפל לא תהא כל טענה בנוגע לכך. המטפל מתחייב למכור ולספק בעמוד שלו רק מוצר ו/או שרות, המותרים ע”פ החוק. כמו כן, הוא יוכל לרכוש מוצרים מהאתר לרבות מצדדים שלישיים ע”פ החלטתו ולהציעם למכירה באתר.
חל איסור מוחלט להעלות תכנים המפרים זכויות יוצרים של צדדי ג’ כלשהם, והמטפל מצהיר כי כל החומרים אשר יועלו על ידו לאתר או שיעביר לאתר הם מקוריים והמטפל הוא בעל הזכויות או הרשאות לעשות בהם שימוש ע”פ כל דין. כל תביעה או דרישה לנזק ישיר או עקיף, יחולו כל המטפל והוא יהיה אחראי לכך באופן בלעדי. ההרשאה הינה אישית ונמסרת למטפל בלבד. אסור למטפל להעביר את זכויותיו בו או מקצתן לאחר בדרך כלשהי לרבות מכירה, הענקה, ויתור ללא קבלת הסכמת האתר בכתב ומראש. מיד עם סיום תוקפו של הסכם זה, יבוטלו כל ההרשאות שניתנו למטפל.

תשלומים
במידה ותתבצע רכישת סחורה מהאתר, תעשה התחשבנות בכל ביצוע הזמנה, והמטפל יעביר את הסכום הנדרש לאתר באמצעות העברה בנקאית ע”פ פרטים שיסופקו לו ע”י האתר. עבור כל אחד מהתשלומים תונפק חשבונית מס בהתאמה ע”י האתר.

תמורה
האתר אינו אחראי ולא יישא בכל תשלום תמורה כספית למטפל בגין עבודתו מול הגולשים או כל תמורה אחרת. המטפל מתחייב כי לא יציג מצגי שווא ו/או יטעה את הגולש בשום אופן שהוא ויהיה אחראי באופן בלעדי על ההתקשרות, הגביה, וטיפול מול חברת האשראי במקרה של ביטול או הכחשת עסקה. האתר לא יהיה צד ולא תהא אחראי ולא ינקוט כל פעולה בנוגע לכך. יובהר כי המטפל נדרש להתקשר באופן ישיר בהסכם סליקה מול חברת אשראי ככל שייבחר לעשות כן.

אי תחולת יחסי עובד מעביד – הצדדים ומעמדם
יובהר כי תנאי יסודי להתקשרות הצדדים בהסכם הינו, כי בין המטפל לבין האתר לא יתקיימו בשום זמן מן הזמנים יחסי עובד-מעביד לכל דבר ועניין, וכי המטפל יפעל ויעסוק כ”קבלן עצמאי”. משכך מצהיר המטפל ומאשר מפורשות כי לא שוררים כל יחסי עובד ומעביד, שותפות או שליחות או כל יחס משפטי בינו לבין האתר או למי מטעמו ואין כל סמכות למטפל לחייב ו/או לנסות לחייב או לקשור את האתר בצורה כלשהי, במפורש או במשתמע, מטעם ובשם האתר. אין באמור בהסכם זה כדי ליצור כוונה להפיכת מטפל לשותף, עובד או נציג האתר.

מוניטין, זכויות ואשראי
המטפל מצהיר ומאשר כי אינו דורש ולא ידרוש כל חלק מהמוניטין שצבר או יצבור האתר בין בעבר ובין בעתיד וכי אינו זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי בגין מוניטין שייצבר בעקבות פעילות האתר. על המטפל החובה הבלעדית לטפל בכל תשלומי המס בגין ניהול העמוד, אחזקתו ורווחיו, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הפרשים לפיצויי פיטורין, הבראה, חופשה, מחלה וכל הפרשה אחרת על פי כל דין והוא מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שיגרם לה, עקב אי קיום חובתו זו. המטפל מתחייב לפעול באופן עצמאי מול חברת האשראי ככל שיידרש ולהשתמש בשמו הוא לקבלת אשראי ו/או לביצוע חוזים ו/או קניות, באופן שהעסקה תצביע בברור על העובדה שהוא פועל מכוח עצמו ולא מטעם האתר.

אחריות ופיצויים
מובהר כי האתר משמש כפלטפורמה לצורך מפגש בין המטפל לגולשים ומשכך לא יישא האתר בכל אחריות שהיא בין כלפי המטפל ובין כלפי הגולשים שיבקשו לקבל שירות כלשהו מהמטפל. המטפל מצהיר ויודע כי הינו נושא באחריות הבלעדית, כלפי הגולשים וצדדי ג’ כלשהם בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לכל אדם, גוף, ואחרים אשר עניינם בקשר למעשה ו/או מחדל של המטפל ו/או ולשירותים שהוא סיפק או מספק והנובע מביצועם או כתוצאה מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב המטפל לנקוט בכל הצעדים לביטול כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד האתר על כל נזק כאמור לעיל ולפצות ולשפות את האתר מיד עם דרישתו הראשונה על כל כספים שייאלץ האתר לשלם בעקבות דרישה ו/או פס”ד, לרבות הוצ’ משפט ושכ”ט עו”ד.

סיום ההסכם
מוסכם על הצדדים כי האתר רשאית לבטל לאלתר את ההסכם ע”פ שיקול דעתו הבלעדי ובין היתר בהתרחש אחד האירועים כדלהלן: א. כל תשלום שהמטפל חב בתשלומו ולא שולם לאתר במועדו ב. אי פירעון תשלום כלשהו במועד שהמטפל חייב בתשלומו על פי הוראות הסכם זה, או הנובע ממנו. ג. התנהגות המטפל נראית לאתר לפי שיקוליו הבלעדיים כפוגעת ומזיקה למוניטין שלו. בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות האתר לפי הסכם זה, או לפי כל דין, יחויב המטפל בריבית פיגורים בשיעור שיהיה נהוג בבנק לאומי לישראל בע”מ על חריגות בחשבון עו”ש דביטורי, וזאת החל מיום חובת התשלום לאתר ועד לתשלום בפועל.

תנאים כללים
האתר לא ישא באחריות כלשהי לא במישרין ובין בעקיפין לכל נזק או פגיעה שייגרמו כתוצאה מטיפול שייעשה ע”י המטפל ו/או בעקבות פרסום שלו. כל מקום שנדרש בו אישור ו/או הסכמת האתר בהסכם זה ייעשו אלו מראש ובכתב. כל ויתור ו/או הימנעות מפעולה לא יגרעו מכל סעד הקיים לכל צד עפ”י ההסכם ו/או עפ”י כל דין. האתר רשאי להעביר את זכויותיו שבמסגרת הסכם זה לכל אדם, חברה, התאגדות או תאגיד, בתנאי שמקבל הזכויות יסכים בכתב לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות המוטלות על האתר. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל”א1970. הצדדים מסכימים כי אך ורק בית המשפט הישראלי שבתחום השיפוט של בתי המשפט במחוז מרכז, לפי העניין יהיו מוסמכים לדון בתביעות שעל פי הסכם זה, ביצוען או הפרתן.

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריקחזרה לחנות
   Calculate Shipping
   דילוג לתוכן